Liikluskasvatuse läbiviimine lasteaedades

Sihtgrupp: ühe asutuse pedagoogid, kindlasti peab koolitusel osalema asutuse direktor ja/või õppealajuhataja.

Koolituspäeva sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku lasteasutuse vajadustest ning kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt. Sellest tulenevalt peab lasteasutuses eeltööna kirjeldama olukorra lasteaias, tegema väljavõtte asutuse õppekavast, kirjeldama seniseid traditsioone ning kaardistama õpetajate ootused koolitusele.

 

Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi

Võimalikud teemad:

  • Liiklusohutus ja -kasvatus – mis see on ja milleks?
  • Lastega juhtunud õnnetused (missugused õnnetused juhtuvad, kirjeldused), paikkonna laste liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel lasteaias. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste ja koolieelse lasteasutuse õppekava tutvustamine)
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused Maanteeametiga. E-keskkonna tutvustus.

 

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Lisaks eelpool nimetatud teemadele:

  • Liikluskasvatuse tegevuste kavandamine ja läbiviimine lasteaias: planeerimine, liikluskasvatuse teema lõimimine nädalakava tegevustesse; õppekäik ning lapse mäng ja liikluskasvatus; jalgratturikoolitus lasteaias
  • Koostöövõimalused eri asutustega: võrgustikutöö (õpetaja-vanem-OV- riigiasutused jne)
  • Maanteeameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine lasteasutuse tegevusse
  • Meeskonnatöö lasteaias
  • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine

Metoodika: lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid, praktilisi tegevusi (nt mäng) ja õppefilmide vaatamist. Koolitus on lasteasutustele tasuta.

Koolituse saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna ennetustöö osakonna eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.