Liikluskasvatuse läbiviimine üldhariduskoolides

Sihtgrupp: ühe asutuse pedagoogid, kindlasti peab koolitusel osalema asutuse direktor ja/või õppealajuhataja.

Koolituspäeva sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku kooli vajadustest ning kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt. Sellest tulenevalt peab koolis eeltööna kirjeldama olukorra asutuses, tegema väljavõtte asutuse õppekavast, kirjeldama seniseid traditsioone ning kaardistama õpetajate ootused koolitusele.

Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi

Võimalikud teemad:

  • Liiklusohutus ja –kasvatus koolis – mis see on ja milleks?
  • Eri vanuses noortega juhtunud õnnetused, paikkonna iseärasused ning noorte liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel koolis. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste; aineüleste pädevuste saavutamine ja õppekava läbiva teema Tervis ja ohutus käsitlemisvõimalused, sh läbiva teema kooli ja õpilaste teadmiste hindamisvahendite kasutamine liikluskasvatuse eesmärkide täitmise võimalusena)
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöö Maanteeametiga (e-keskkonna tutvustus)

 

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Lisaks eelpool nimetatud teemadele:

  • Liikluskasvatuse tegevuste kavandamine ja läbiviimine koolis: liikluskasvatuse teema lõimimine erinevatesse ainetesse, õppekavaväline tegevus, jalgratturikoolituse korraldamine koolis. Kogemusnäited, praktilised juhised õpetajatele.
  • Koostöövõimalused eri asutustega (õpetaja-vanem-OV- riigiasutused jne)
  • Maanteeameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine kooli tegevusse
  • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine

Metoodika: lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid, praktilisi tegevusi (nt mäng) ja õppefilmide vaatamist. Koolitus on lasteasutustele tasuta.

Kokkuleppel koolitajaga võimalik kavandada samal päeval lühikoolitus ka lastevanematele.