Reguleerija I pädevuse koolitus

REGULEERIJA I PÄDEVUSKOOLITUS HARIDUSASUTUSTE TÖÖTAJATELE – koolitus lasterühma saatjale laste ohutuse tagamiseks

Reguleerija I pädevuse ehk lasterühma saatja koolitus on suunatud haridusasutuste töötajatele, kes tegutsevad lasterühma saatjatena koolides ja lasteaedades. Lasterühma ohutuse tagamiseks on koolituse läbimine kasulik kõikidele lastega õppekäike korraldavatele inimestele (sh bussiekskursioonid).

Koolitus annab lastega töötavatele inimestele ettevalmistuse, kuidas lastega liikluses käituda, kuidas ohuolukordi märgata ja ennetada.

Koolitus toimub vastavalt õppekavale kokku 4 akadeemilist tundi (2 ak t teooriat, 2 ak t praktikat) ja selle käigus läbitakse järgnevad teemad:

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus

  • tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted.
  • reguleerija varustus.
  • ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud.
  • reguleerija turvalisus.
  • reguleerija märguanded.
  • reguleerimata ülekäigurajal / ülekäigurajata tee ületamine.
  • reguleeritud ülekäiguraja ületamine

 

Koolitatavatele väljastatakse tunnistus.

Koolituste läbiviimise aeg: 1. märts–1. detsember

Koolituse läbiviimise koht: kokkuleppel, koolitust on võimalik läbi viia haridusasutuses kohapeal.

Koolituse läbiviija: autokool, mille vastav õppekava on kinnitatud Maanteeameti poolt.

Koolitus on haridusasutusele TASUTA, õpet viiakse läbi nii eesti kui vene keeles. Koolituste arv on piiratud.

Ühe koolituse grupi suurus on 16 õpetajat ja seda saab tellida oma kooli või lasteaia töötajatele. Juhul, kui haridusasutuses on osalemas vähem kui 16 töötajat, peab ta tegema koostööd mõne teise sama piirkonna lasteaia või kooliga ning tellima antud koolituse mitme asutuse peale.

Kui on üksikuid koolitushuvilisi erinevatest haridusasutustest, siis saame vajadusel korraldada ka ühiskoolitusi maakonna suuremates linnades.

Lisainformatsioon: darja.lukasenko@mnt.ee või telefonil: 5336 5592