Jalgratturite koolitamine

JALGRATTURI KOOLITUSE LÄBIVIIMINE

Jalgratturi koolitus on noore juhi esimene põhjalik ettevalmistus iseseisvaks liiklemiseks ratturina sõiduteel. Tema teadmised ja oskused erinevatel liiklusohutusalastel teemadel saavad juurde olulist täiendust. Teoreetiliste teadmiste ja sõidupraktika käigus kujunevad riskevältiva, lugupidava ja viisaka noore liikleja harjumused.

Selleks, et noor rattur edukalt jalgratturi eksami sooritaks on oluline planeerida koolitus oluliselt pikemale perioodile kui ettenähtud miinimum aeg – 1 kuu. Jalgratturi koolituse teemade ühtlane jaotamine õppeaasta peale on suurepärane võimalus omandada teadmised rahulikus tempos ning alustada sõidutundidega pärast viimase lume sulamist.

Koolituse läbinud õpilane tunneb liiklusreegleid, oskab hinnata jalgratta tehnoseisundit ja selle valmisolekut teel sõitmiseks, oskab jälgida liiklust ja teha õigeid otsuseid, oskab valitseda jalgratast, ennetada ohte ning tegutseda riske vältides.

SOOVITUSLIK TEGUTSEMISKAVA KOOLITUSE PLANEERIMISEL

 1. Soovitame alustada koolitusega juba õppeaasta alguses-septembris-oktoobris. Koolitusel käsitletavate teemasid on palju ning nende omandamiseks on vaja rahulikus tempos teemas pikemal perioodil püsida. Selleks, et koolitus oleks võimalikult tõhus on hädavajalik ka kodune toetus. Oluline on koolituse läbiviimise teema tõstatada sügisesel lastevanemate koosolekul ning selgitada välja lapsevanemad, kes saaksid panustada (nt praktiliste sõidutundide läbiviimisega) või oma erialaste teadmistega liiklusvaldkonnas.
 2. Enne koolituse algust tuleb täita nii lapse kui ka lapsevanema poolt jalgratturi juhiloa taotlusvorm (alus: liiklusseadus § 151 lg 4), mis on aluseks koolile lapsele juhiloa väljastamiseks eduka eksami sooritamise korral.
 3. Koolitust reguleerivad mitmed õigusaktid – neist olulisimad on:
 • Määrus – Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.06.2011 määrus nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile“. Koolituse õppekava leiate määruse lisast 4;
 • Jalgratturite koolitajale kehtestatud nõuded ja juhi liiklusreeglid on sätestatud Liiklusseaduses;
 • Mahukas liiklusmärkide ja teekattemärgiste teema on sätestatud Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele.

Täiendavalt tutvuge ka:

 1. Koolituse läbiviimisel tuleb vormistada omajagu dokumente. Oleme koostanud näidisdokumendid, mida võite lahkesti aluseks võtta ja oma ära nägemise järgi täiendada.Dokumentide loetelu soovituslikus järjekorras.
 • taotlus JR juhiloa saamiseks (täidab õpilane ja lapsevanem, alus: LS § 151 lg 4 (prindi taotlus SIIT või telli SIIT);
 • koolitusel osalevate õpilaste nimekiri (näidis);
 • koolituse tööplaan (näidis);
 • eksamiprotokoll (näidis);
 • juhilubade väljastamise protokoll (näidis) (tuleb säilitada 5 aastat).
 1. Sisustage vähemalt 12 akadeemilist teooria tundi klassiruumis teemadega (lisaks 1 ak t teoorieksamiks):
 • Põhimõisted liikluses (liiklejad, liikluskeskkond), vähemkaitstud liiklejad, liiklusviisakus
 • Sõidutee ületamine jalakäija või jalgratturina, teiste liiklejatega arvestamine
 • Tehniliselt korras jalgratas, kiiver, enda nähtavaks tegemine liikluses
 • Jalgratturi käemärguanded, jalgratturi asukoht teel (sh grupis sõitmine)
 • Sõit linnas, maanteel, kergliiklusteel (ratturi asukoht teel)
 • Vasak- ja tagasipööre, ümberpõige
 • Ühissõidukitega arvestamine
 • Samaliigiliste teede ristmik (parema käe reegel), ringristmik
 • Sõidukiirus, peatumine, parkimine
 • Sõidu eesõigus
 • Liiklusmärgid, teekattemärgised
 • Foorid, reguleerija märguanded
 • Raudtee ohutus
 • Enda nähtavaks tegemine (päevasel ja pimeda ajal sõitmine)
 • Muud ohtlikud olukorrad liikluses jalgratturile
 1. Sisustage vähemalt 6 akadeemilist tundi sõiduõpet teemadega (lisaks 1 akad tund sõidueksamiks lapse kohta):
 • Jalgratta tehniline seisukord, kiivri õige kasutamine
 • Sõiduõpe platsil (tasakaal, kiirus, pöörded, käemärguannete harjutamine)
 • Sõit liikluses (õuealal, vähese liiklusega või asulavälisel teel) või imiteeritud liiklusega platsil
 • Sõitmine erioludes (seda võib käsitleda ka klassiruumis) – ilmastik, libedus, erinevad teekatted, raudtee rööbaste ületamine jms.

Sõiduõpe reaalses liikluses on lastele kõige olulisem, sest siis saavad nad panna teooria ja praktika kokku. Õpilastele saab selgeks, et liiklemine ei olegi nii „lihtne“, kui peab pidevalt jälgima ja järgima reegleid ning samal ajal sõitma. Aga harjutamine teeb meistriks ning harjutamisest kujunevad välja korrektsed liikluskäitumise harjumused.

 1. Tellige vajalikud õppematerjalid Maanteeameti tellimiskeskusest tk.mnt.ee
  Soovitame koolituse läbiviimise aluseks võtta õppematerjali „Jalgratturi tööraamat“.
 2. Viige õpe läbi vastavalt tööplaanile. Vajadusel lisage lisatunde, kui mõned teemad on lastele raskemini omastatavad. Koolituse minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi, see jaotud järgevalt:
 • vähemalt 12 ak t teoreetilist tundi ja 1 akad tund teooriaeksamiks;
 • vähemalt 6 ak t praktilist tundi ja 1 tund sõidueksamiks. Sõidueksam jaotub lapse kohta kaheks – platsi harjutused 10 min ja sõit õuealal, madala liiklussagedusega tänaval või sõit imiteeritud liiklusega platsil 25 min. 10 min kulub rattakontrollile enne sõidu alustamist ja turvavarustusele (vajadusel kiivri reguleerimine, enda nähtavaks tegemine, korrektsed jalanõud).
 1. Kaasake praktiliste tundide läbiviimisele kindlasti lapsevanemaid. Mida rohkem saavad lapsed harjutada praktilist sõitu, seda rahulikuma südamega saame lubada lapsed iseseisvalt sõiduteele sõitma. Igale lapsele on ettenähtud minimaalselt 6 akadeemilist tundi praktiliseks sõiduks. 1 tund on planeeritud sõidueksamiks. Õppegrupi suurus sõiduõppel reaalses liikluses on kuni 5 last, keda peab saatma vähemalt 2 lapsevanemat.
 2. Osalege võimalusel Maanteeameti poolt läbiviidavatel jalgratturite koolitustel (tavapäraselt okt-nov jalgratturite koolitajate baaskoolitus ning aprillis praktilise sõiduõppe koolituspäev). Registreeruge SIIN.
 3. Kindlasti liituge projektiga „Tasuta jalgratturi koolitus iga 10-aastalele lapsele“. Kui kool korraldab õpilastele tasuta jalgratturi koolituse, siis saab kool saab taotleda Maanteeametilt 12,50 eurot lapse kohta, kes jõuavad koolituse läbimisel teooriaeksamile. 
 4. Viige läbi eksam ja kandke andmed jalgratturi juhilubade andmebaasi.

 

KES OMAVAD ÕIGUST KOOLITUST LÄBI VIIA?

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi õpetaja peab olema vähemalt 21-aastane ja omama mis tahes mootorsõidukijuhiluba.

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi koolitust võivad läbi viia:

 • koolieelsed lasteasutused;
 • põhikoolid;
 • gümnaasiumid;
 • kutseõppeasutused;
 • huvikoolid;
 • mootorsõidukijuhi koolitamise lubaomavad koolitajad ning organisatsioonid, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub jalgratturi koolitus.

Üksikkorras võib jalgratturit ja pisimopeedijuhti koolitada lapsevanem.

(alus: liiklusseadus § 149)

NÕUDED KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS

Jalgratturi koolituse läbiviimise aluseks on koolituse läbiviimise tööplaan. Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutuks liiklemiseks ettevalmistamiseks vajalike teemade loetelu ja minimaalne õppemaht on toodud määruse lisas 4.

Koolitaja peab:

 • omama õppedokumentatsiooni, mis sisaldab jalgratturi õpetajate ja koolitusel osalevate õpilaste nimekirja, kursuse alguskuupäeva ja kestust ning õppekava alusel koostatud tööplaani;
 • omama sõiduväljakut või -platsi või selle kasutamise võimalust sõiduõppe läbiviimiseks;
 • omama õpperuumi või selle kasutamise võimalust;
 • tagama tehniliselt korras jalgratta ning pisimopeedijuhtide koolitamisel tehniliselt korras pisimopeedi kasutamise võimaluse;
 • tagama sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks vajalike vahendite olemasolu;
 • tagama teooriaõppe läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja tarvikute olemasolu.

Koolitaja, lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja peab õppesõidul tagama õpilase ohutuse ja nõuetele vastava jalgratturikiivri kasutamise ning sobivas suuruses ohutusvesti kandmise.

Sõiduõpe liikluses toimub õpetaja, lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja saatel ja vastutusel.

Alus: MKM ministri määrus 14.06.2011 määrus nr 43 § 7

EKSAMINEERIMINE JA JUHILOA VÄLJASTAMINE

Jalgratturi eksamineerimise ja juhiloa väljastamise õigust omavad põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid ja Maanteeamet.

Alus: liiklusseadus § 150-151.

ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Koolituse kestus ja maht:

 • Koolitus peab kestma vähemalt 1 kuu.
  • Rahulikus tempos saab teemad läbi töötada 3-5 kuu jooksul, ideaalne on sügisest kevadeni kestev koolitus või liiklustund.
 • Kursuse minimaalne kestvus on 20 akadeemilist tundi, millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilise sõiduõppe tunnid (koolituse min mahu sisse on arvestatud lapse kohta ka 1 akad tund teooria ja 1 akad tund sõidueksamiks).
 • Programm tuleb koolituskursuse läbiviimise ajavahemikule ära jaotada ühtlaselt ja õpilasele jõukohaselt.

Tööplaan:

Iga õpetaja koostab ise tööplaani vastavalt määruses antud teemadele, kuid teemale pühendatav aeg/maht sõltub selle piirkonna iseärasustest, kus laps igapäevaselt liigub. Tööplaani koostamisel esimest korda võib kasutada näidist, mille leiad SIIT.

Ülioluline on kaasata lapsevanemaid või hooldajaid lapse liiklusõppe protsessi.

Toetuseks koolituse läbiviijale