Jalgratturite koolitus

Ettevalmistus

Jalgratturi koolitajal on vaja:

 • õppedokumentatsiooni, mis sisaldab jalgratturi õpetajate ja koolitusel osalevate õpilaste nimekirja, kursuse alguskuupäeva ja kestust ning tööplaani;
 • suletud sõiduväljakut või –platsi või selle kasutamise võimalust kohase sõiduõppe läbiviimiseks;
 • õpperuumi või selle kasutamise võimalust;
 • tehniliselt korras jalgratta kasutamise võimalus;
 • vahendid sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks;
 • teooriaõppe läbiviimiseks kohaste õppevahendite ja tarvikute olemasolu.

Koolitus

Teooriaõpe ja sõiduõpe peavad toimuma metoodiliselt õiges ja loogilises järjestuses, kursusena või üksikkorras ning peavad hõlmama järgmisi teooriaõppe ja sõiduõppe teemasid minimaalselt määruse lisas 4 etteantud mahus. Iga õpetaja saab muuta teemade järjekorda ja rõhuasetust vastavalt kooli asukohale ja tingimustele, kus laps kõige sagedamini liigub.

Teooria kursuse käigus läbitavad teemad (12 akadeemilist tundi):

 1. Sissejuhatus ainesse, liiklusreeglid ja käitumine liikluses
 2. Mõisted
 3. Liikluskorraldus (isikud, kes korraldavad ja kontrollivad liiklust, reguleerija, foorid, liiklusmärgid)
 4. Juhi märguanded
 5. Jalgratturi või pisimopeedijuhi paiknemine teel
 6. Teeandmise kohustus
 7. Möödumine, möödasõit, vastusõitvad ja mööduvad sõidukid
 8. Sõidukiirus
 9. Peatumine ja parkimine
 10. Erilist tähelepanu nõudvad olukorrad
 11. Vähekaitstud liikleja
 12. Liiklus ristumisel raudtee või trammiteega
 13. Liiklus õuealal
 14. Jalgratta ehitus ja hooldus
 15. Liiklusohutus
 16. Liikluspsühholoogia
 17. Liiklusohutust mõjutavad lisategurid

Sõiduõpe tundides läbitavad teemad (10×25 min sõidutundi):

 1. Jalgratta või pisimopeedi käsitsemine
 2. Sõiduõpe õppeplatsil
 3. Sõit liikluses (õuealal, vähese liiklusega või asulavälisel teel) või imiteeritud liiklusega platsil
 4. Sõitmine erioludes

Eksamineerimine

Jalgratturi eksamineerimise õigust omavad põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavad koolitajad ja Maanteeamet. Eksamineerimise eesmärk on kontrollida juhiloa taotleja teadmiste, oskuste ja käitumise vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

Jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimiseks moodustab kool, politseiprefektuur või mootorsõidukijuhi koolitamise luba omav koolitaja vähemalt kaheliikmelise eksamikomisjoni. Eksamikomisjoni liige peab omama kehtivat mootorsõiduki juhtimise õigust vähemalt kolm aastat. Juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg.

Eksamikomisjoni liige ei tohi olla karistatud viimase kolme aasta jooksul mootorsõiduki joobeseisundis ega viimase kahe aasta jooksul liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest võidakse ära võtta mootorsõiduki juhtimisõigus, samuti ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusandmete kustutamise tähtaegu.

Näide:

Allolevast videost on võimalik vaadata, kuidas toimub jalgratturite koolitus Tallinnas Merivälja Koolis.