Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise õppekava

1. EESMÄRK JA NÕUDED

1.1. Jalgratturi ettevalmistamise õppekava on koostatud 10-15-aastaste jalgratturite õpetajatele juhindumiseks jalgratturi juhiluba taotlevate laste liiklusõpetuse läbiviimisel.

1.2. Õppekavas on toodud õppeained ja nende mahud, vajalikud õppevahendid ning metoodika 10-15-aastase jalgratturi juhi ettevalmistamiseks. Pärast õppe läbimist peab õpilane teadma liiklusreegleid, oskama hinnata sõiduki tehnilist seisukorda ja selle valmisolekut teeliikluseks, oskama jälgida liiklust ja tegema õigeid otsuseid, oskama valitseda sõidukit, ette näha ja ennetada ohte ning tegutseda riske vältides.

 

2. ÕPETAMISE JA HINDAMISE KRITEERIUMID

2.1. Jalgratturi koolitust läbi viiv õpetaja koostab õppekava alusel kursuse tööplaani.

2.2. Jalgratturi ettevalmistamisel peab arvestama, et koolitatakse last, kes hakkab teeliikluses sõidukijuhina osalema vähekaitstud liiklejana. Tema omandatud teadmised ja sõiduvilumus peavad tagama ohutuse nii talle endale kui ka teistele liiklejatele.

2.3. Õpilane peab koolituse käigus saama sellised teadmised, oskused, vilumuse ja oma võimete hindamise oskuse, et ta on võimeline iseseisvalt, ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt liiklema.

2.4. Koolitamisel määrab õpilase edukuse ja edasijõudmise põhimõte, et enne iga järgmist õppeetappi tuleb kontrollida tema eelnevalt omandatud teadmisi ja oskusi. Vajaduse korral tuleb anda lisakoolitust.

2.5. Teoreetiliste teadmiste kontrollimisel tuleb tähelepanu pöörata õpilase arusaamisele ohtlike liiklusolukordade tekkemehhanismist ja liiklusreeglite tundmisele. Rõhku tuleb asetada liikluskeskkonna ja nende liiklusolude heale tundmisele, kus laps sagedamini jalgratturina või pisimopeedi juhina liigub.

2.6. Jalgratta ehituse tundmise hindamisel on põhiline õpilase oskus määrata sõiduki tehnoseisundi vastavust liiklusohutusnõuetele ning oskus võimaluse korral viga kõrvaldada.

2.7. Sõiduoskuse hindamisel, eriti enne sõidu alustamist liikluses, peab õpetaja veenduma õpilase võimes sõidukit laitmatult juhtida.

2.8. Sõiduõpe liikluses toimub õpetaja saatel ja vastutusel.