III kooliaste

Läbiva teema “ohutus” eesmärk ja kujundatavad pädevused kooliastmeti

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse.

allikas: http://www.hm.ee/index.php?0511287

Siit leiad õpetajate endi ideid liikluskasvatuse lõimimiseks erinevatesse ainetundidesse.

Lisa