Autojuhile ja sõitjale

Mootorsõidukijuhina liikluses

Mootorsõiduki juhtimiseks on vajalik vastava kategooria juhtimisõigus, mida väljastab ja vahetab Eestis Maanteeamet. Juhiluba väljastatakse või vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel. Juhiloa taotlejal peab olema kehtiv tervisetõend, mille väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Rohkem informatsiooni on võimalik leida Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee.

Sõidukijuhi kohustused ja piirangud:

 • sõidukijuht vastutab nii enda kui kaasliiklejate ohutuse eest. Enne sõidu alustamist tuleb juhil veenduda, et kõigil sõitjatel, nii ees- kui tagaistmel, on turvavöö kinnitatud.
 • sõitjaid võib vedada ainult valmistaja poolt sõidukis ettenähtud kohtadel ja viisil, mis on toodud sõiduki tehnilises passis.
 • sõidukit ei või juhtida sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ja liiklusreeglite täitmist.
 • Eestis on juhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist. Keelatud on sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes ning kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätma vahendita. Lubatud ei ole ka näiteks söömine ja suitsetamine.
 • joobes juhtimisele kehtib nulltolerants ehk sõidukijuhtimine on keelatud, kui juht on tarvitanud alkoholi.
 • juht peab oma manöövritest teistele liiklejatele andma teada piisava ajavaruga, et kaasliiklejad oskaksid tema tegevusega arvestada. Suunatuld tuleb näidata vähemalt kolm sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist.
 • Nähes teel või tee ääres last või seisvat bussi, millel on lasterühma tunnusmärk ja põlevad ohutuled, peab juht olema eriti tähelepanelik ja sõitma kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida. Juht peab andma teed sõiduteed ületavatele lastele lasterühma saatja märguandel.

Sõiduki tehniline seisund

Liikluses kasutatav sõiduk peab olema registreeritud ning läbinud registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist. Koos sõidukiga kantakse registrisse ka sõidukiga seotud isikute (nii omanike kui kasutajate) andmed. Pärast esmaregistreerimist peab sõiduk läbima regulaarselt korralise tehnoülevaatuse, mille sagedus sõltub sõiduki kategooriast ja vanusest. Täpse info nõuete kohta leiab Maanteeameti kodulehelt.

Eestis liiklevatele sõidukitele on kohustuslik teha ka liikluskindlustus. Sellega kindlustatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule.

Sõidukis peab olema järgmine lisavarustus:

 • tõkiskingad
 • ohukolmnurk
 • esmaabivahendid – juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga ehk töökoht või ühissõidukiga
 • tulekustuti
 • ohutusvest – mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatamise korral autost sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kandma ohutusvesti. Sama soovitame ka kaasreisijatele, kes autost väljas viibivad