Projektikonkurss

Maanteeamet kuulutab välja üleriigilise projektikonkursi, et kaasrahastamise kaudu tõsta elanikkonna liiklusalast ohuteadlikkust ning arendada inimeste oskusi ja anda kindlustunnet ohuolukordades käitumiseks. Liikluskasvatusalase ennetustegevusega seotud projektitaotluse esitamise tähtaeg on:

  • 15.12 (projektid, mille tegevused toimuvad esitamistähtajale järgneva  aasta 15.01 kuni 30.11).

 

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa liikluskultuuri paranemisele ja liikluskasvatusalaste kodanikualgatuste kasvule Eestis, leida koostöökontakte nii kodanikuühenduste, seltside kui MTÜ-dega, kaasata kohalikke omavalitsusi liiklusohutusalase teabe levitamisse, leida uusi loomingulisi viise liikluskasvatusalaste tegevuste läbiviimiseks ning lõimida liiklustemaatikat paikkonna ettevõtmistesse.

 

Edukad projektitaotlused vastavad allpool väljatoodud teemadele ja tingimustele ning aitavad kaasa Liiklusohutusprogrammi ning Maanteeameti liiklusohutusalaste eesmärkide täitmisele; on seotud erinevate sihtrühmade liiklusohutusalase teavitamise, järjepideva liikluskasvatuse tagamiseks tingimuste loomise, haridusasutuste arendustegevuse või liikluskasvatuslike ürituste korraldamisega läbi interaktiivsete tegevuste. Samuti võib raha taotleda omavalitsusse liiklusväljaku rajamiseks.

Projektitaotlused on oodatud järgmistel teemadel:

  1. Kodanikualgatuse toetamine liiklusohutuse tagamisel ja liikluskäitumise edendamisel
  2. Uuenduslike ideede, koolituste jm tegevuste toetamine
  3. Paikkonnas liiklushariduse andmiseks tingimuste parendamine, õppeasutuste arendustegevus

Maanteeameti liikluskasvatuse osakond ootab kandideerima asutusi, registreeritud MTÜ-sid ja sihtasutusi, FIE-sid, seltsinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid organisatsioone (v.a riigiametid).

 

Projekte toetatakse kuni 50% ulatuses kogumaksumusest, teise poole projekti liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste tegevuste kulust peab moodustama omafinantseering või lisaks ka kaasfinantseering kolmanda(te)lt osapool(t)elt.

Täpsemate teemade, tingimuste ning projekti hindamise kriteeriumitega on võimalik tutvuda siin ning tingimused vene keeles leiad siit.

 

Projektikonkursil osalemiseks palume  saata vormikohane allkirjastatud taotlus koos projektijuhi CV-ga ning vajadusel täiendavate lisadega (kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid jms) eesti keeles ühes eksemplaris kas paberkandjal postiga aadressil Pärnu mnt 463a, Tallinn, 10916  või elektrooniliselt allkirjastatuna e-kirja aadressil lk-projekt@mnt.ee. Märksõnana palume kindlasti märkida LIIKLUSKASVATUSE PROJEKT.

 

Projekti aruandluse vormi leiate siit.

 

Soovitame projekti kirjutamise faasis projektiidee nõustamiseks või lisainfo (nt abikõlbulikud kulud, tegevuste sihipärasus) saamiseks pöörduda Maanteeameti ennetustöötajate poole, kelle kontaktid leiate siit.

*sellisel kujul toimub projektikonkurss 2016. aastal viimast korda.