Vaegnägijatele

Jalgratturi eksam koosneb kahest osast: teooriaeksamist ja sõidueksamist (platsiharjutused ja praktiline sõit).

Teooriaeksam

Tehakse paberkandjal, test kontrollitakse koheselt ning antakse tulemustest teada. Testi edukalt sooritanu saab edasi sõidueksamile.

Jalgratturi eksami teooriatestis on kokku 15 küsimust, mis on erinevatel teemadel (vt tabelit).

Teooriaeksami küsimuste sisu on suunatud liiklusolukorra hindamisele, ohu tajumisele, selle ennetamisele ning ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili arendamisele.

Küsimused on valikvastustega. Iga küsimuse juures on 24 vastusevarianti, millest vaid üks on õige.

Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit.

Eksam on edukalt sooritatud, kui 15 küsimusest on õigesti vastatud vähemalt 13 küsimust.

Sooritatud teooriaeksami tulemus on kehtiv 3 kuud alates eksami sooritamisele järgnevast päevast. Kui juhiloa taotleja ei soorita selle aja jooksul sõidueksamit, peab ta teooriaeksami uuesti sooritama.

   Eksamiküsimuste valdkond  Küsimuste arv
 1.  Teeandmise kohustus:
  • sõiduteele sõit hoovist, teega külgnevalt alalt ja teepeenralt,
  • ristmikel.
 2
 2.  Sõiduki asukoht sõitmisel:
  • asulas,
  • väljaspool asulat,
  • manöövri sooritamisel.
 3
 3.  Vasak- ja tagasipööre:
  • ristmikul,
  • ristmikevahelisel alal.
 2
 4.  Ümberpõige  1
 5.  Sõitmine ristmikel:
  • reguleerimata ristmikul,
  • reguleeritud ristmikul.
 2
 6.  Sõidutee ületamine ülekäigukoha või ülekäiguraja kaudu.  1
 7.  Juhi kohustused jalakäija ohutuse tagamisel.  1
 8.  Sõitmine jalgrattateel või jalgratta- ja jalgteel.  1
 9.  Sõitmine pimeda ajal ja halva nähtavuse tingimustes.  1
 10.  Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutus ja käitumine liikluses.  1
   Kokku  15
Sõidueksam:

Enne eksami algust peab juhiloa taotleja panema pähe kiivri ja kandma helkurvesti. Eksam võib toimuda isikliku jalgrattaga. Kui isiklik jalgratas ei vasta nõuetele või puudub, saab kasutada eksamineerija jalgratast. Eksamineeritav teostab enne harjutuste sooritamist iseseisvalt jalgratta kontrolli. Sõidueksam koosneb kahest osast:

I osas kontrollitakse jalgrattasõiduoskust, tuleb läbida erinevad sõiduharjutused: slaalom, rajavahetus (ümberpõige takistusest), pidurdamine, kaheksa.

Slaalom

Image
slaalom

Harjutuse sisu:
Läbida tuleb slaalomirada.

Hindamisel arvestatavad vead:
1) koonuse või piirde vahelejätmine,
2) jala maha toetamine,
3) raja piiridest väljasõitmine.

Koridor

Image
koridor

Harjutuse sisu:
Läbida tuleb koridor koos joonisel nimetatud ülesannete sooritamisega ja seejuures tasakaalu säilitamisega. Tagasivaade üle vasaku õla toimub enne suunamärguande andmist või sellega samaaegselt, samuti toimub tagasivaade üle parema õla.

Reaalses olukorras kasutab jalgrattur sellist tegevust näiteks seisvast autost möödumisel. Enne takistusest möödumist peab jalgrattur veenduma, et manööver on ohutu. Veendumiseks tuleb üle õla tagasi vaadata, kui manööver on ohutu, annab jalgrattur õigeaegselt käega märku ja võib märguande lõpetada vahetult enne manöövri algust.

Hindamisel arvestatavad vead:
1) sõitmine «koridori» külgpiiridest välja;
2) enne manöövri algust tagasi vaatamata jätmine;
3) enne manöövri algust suunamärguande andmata jätmine;
4) stoppjoonest üle sõitmine.

Kaheksa

Image
Kaheksa kasti mõõtmed

Harjutuse sisu: sõita tuleb kaheksa-kujundit joonisel näidatud mõõtudega (4×8 m) ristküliku piires, seejuures tasakaalu säilitades. Harjutust peab sooritama kaks korda järjest.

Hindamisel arvestatavad vead:
1) ristküliku piiridest välja sõitmine;
2) jala maha toetamine.

II osas kontrollitakse jalgratturi liiklusreeglite tundmist ja teiste liiklejatega arvestamist. Eksami võib läbi viia imiteeritud liiklusega platsil või väikese liiklussagedusega tänaval.

Enne eksami algust lepitakse kokku eksamisõidu teekond. Eksami kestus 1525 minutit.

Eksami läbiviija hindab järgmisi oskusi:
1) sõiduki valitsemine:
sõiduki valitsemist mitmesugustes olukordades ja eri kiirustel, kindlat teelpüsimist;
2) tähelepanelikkus:
kõigi suundade jälgimist, erinevatel kaugustel asuvate liiklusolukordade jälgimist ja vastavat ohutut liiklemist;
3) sõidueesõigus/teeandmine:
sõidueesõigust või teeandmist ristmikel, teeandmist muudel juhtudel;
4) sõiduki õige asukoht teel:
sõiduki õiget asukohta teel, sõidurajal;
5) piki- ja külgvahe hoidmine:
piisavat piki- ja külgvahe hoidmist;
6) kiirus:
lubatud sõidukiiruse järgimist, sellise kiirusega sõitmist, mis võimaldab peatuda nähtaval vabal teelõigul, kiiruse kohandamist liiklusoludele;
7) foorid, liiklusmärgid ja muud märguanded:
liikluse reguleerijate korralduste täitmist, õiget käitumist foori ees, liiklusmärkide õiget järgimist, teemärgiste järgimist;
8) märguanded:
õiget ja õigeaegset märguandmist, õiget suunanäitamist, tegutsemist teiste liiklejate märguannete korral;
9) pidurdamine ja peatumine:
ettenägelikkust, õigeaegset aeglustamist, pidurdamist või peatumist vastavalt olukorrale, seismajäämist, ohutuse tagamist pärast seismajäämist, sõiduki ohutut parkimist.

Remote video URL