Vaegnägijatele

Tulenevalt jalgratturi koolitust reguleerivast määrusest peab sõiduõpe kestma vähemalt 7 akadeemilist tundi lapse kohta, mille hulka kuulub ka sõidueksam (platsisõit + sõit reaalses või imiteeritud liikluses).

Millest alustada ja kuidas sisustada sõidutunnid õues?

 1. kiivrite kontroll ja reguleerimine;
 2. jalgrataste tehniline kontroll;
 3. sõidu alustamine, tasakaalu harjutamine, suunamärguannete näitamine ja sõidu ajal üle õla tagasi vaatamine;
 4. sõitmine ja pidurdusharjutused erinevatel teekatetel;
 5. harjutused liiklusest eraldatud platsil sh eksamiharjutused;
 6. jalgrattamängud ja sõiduoskuseid arendavad õpperajaelemendid;
 7. sõidu harjutamine imiteeritud liikluses (kus paikneda, kuidas ja millal anda käemärguandeid, ümberpõiked, möödumised, parem- ja vasakpöörded, teiste liiklejatega arvestamine, liiklusreeglitest kinnipidamine).

Sõidutunnid väikese liiklussagedusega teel või õuealateel.

Liiklusesse saab minna vaid lapsega, kes on platsil näidanud, et saab jalgratta valitsemisega probleemideta hakkama.

Enne liiklusesse minemist leppige kokku reeglid ja marsruut. Lastel peavad olema õiges suuruses ja tehniliselt korras jalgrattad ja kiivrid ning ohutusvestid. Liiklusesse saab minna väikese grupiga kuni 5 last. Laste grupi ees ja järel on saatjad (õpetajad ja/või lapsevanemad) eelistatult jalgratastel.

Millele tähelepanu pöörata?

 • Jalgratta valitsemine erinevates olukordades ja erinevatel kiirustel, kindel teel püsimine;
 • tähelepanelikkus: kõigi suundade jälgimine; erinevatel kaugustel asuvate liiklusolukordade jälgimine ja ohutu liiklemine;
 • sõidueesõigus/teeandmine: sõidueesõiguse või teeandmine ristmikul; teeandmine muudel juhtudel;
 • jalgratta õige asukoht teel: jalgratta õige asukoht teel ja sõidurajal;
 • piki- ja külgvahe hoidmine: piisav piki- ja külgvahe hoidmine;
 • kiirus: sobiva sõidukiiruse järgimine; sellise kiirusega sõitmine, mis võimaldab peatuda nähtaval vabal teelõigul; kiiruse kohandamine liiklusoludele;
 • foorid, liiklusmärgid ja muud märguanded: liiklusreguleerija korralduste täitmine; käitumine foori ees; liiklusmärkide järgimine; teemärgiste järgimine;
 • märguanded: õige ja õigeaegne märguandmine; suunanäitamine ja tegutsemine teiste liiklejate märguannete korral;
 • pidurdamine ja peatumine: ettenägelikkus; õigeaegne aeglustamine, pidurdamine või peatumine vastavalt olukorrale; seismajäämine; ohutuse tagamine pärast seismajäämist; jalgratta ohutu parkimine.

Loetletud punkte jälgida kooliümbruses sõiduõppeks marsruuti koostades. Alati tuleb arvestada kohalike oludega ja kohandada eelloetletu vastavalt.