Vaegnägijatele

Liikluses osalevad ja jagavad liikluskeskkonda nii jalakäijad, jalg- ja mootorratturid kui ka autojuhid. Liikluses osalemine on tänapäeval meie igapäevane tarve. Ohutu liiklemine ja vastastikune viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult erinevate liiklejatüüpide omavahelisel koostööl.

Kui liiklusviisakuse komponentideks on märkamine, eeskujuks olemine, üksteisega arvestamine, vastutustunne jne, siis eeldusteks on liiklusreeglite tundmine ja järgimine, lugupidamine enda ja kaasliiklejate vastu, oskus tahtlikult tähelepanu suunata, keskenduda,  koostöövõimekus, empaatilisus ja mittekonfliktsus ning erinevate liikluses osalejate ja nende rollide mõistmine.

Liikluses osalemine on inimeste/liiklejate omavahelise sotsiaalse suhtlemise üheks vormiks, mis põhineb eeskätt liiklejate viisakal ja üksteist arvestaval käitumisel. Seega on liikluskasvatus eelkõige osa väärtuskasvatusest haridusasutustes. Väärtuskasvatuses on väga oluline, ehk isegi määrav roll eeskujul. Kui koolieelses eas on lapse jaoks peamisteks eeskujudeks vanemad, vanavanemad, vanemad õed-vennad, õpetajad, siis hiljem järgitakse pigem eakaaslaste, iidolite, sõprade eeskuju.

Haridusasutustes on eeskujuks eeskätt õpetajad, lapsevanemad, vanemate klasside õpilased ja teised täiskasvanud.  Hea eeskuju kaudu kasvatamiseni ja üksteise tegevuse toetamiseni laste liikluskasvatuses saab jõuda ainult õpetajate ja vanemate omavahelise koostöö, ühtsetes väärtustes kokkuleppimise ja laste liiklusharidusse vanemate aktiivsema kaasamise kaudu. Eriti oluline on see koolieelses eas, kus toimub valmistumine väga oluliseks muutuseks – lapse iseseisvaks liiklemiseks ettevalmistamine.

Õppetegevuse planeerimisel on mõistlik kaasata aktiivsete tegevuste kaudu (nt projektitegevused, uurimustööd, noormate klasside õpilaste juhendamised, liiklusteemalised koolitused jne) ja ka vanemate klasside õpilasi, suunamaks neid olema heaks eeskujuks oma noorematele koolikaaslastele.

Lõimitud liiklusõppe rõhuasetused koolieelses lasteasutuses:

Image
pilt

 

Lõimitud liiklusõppe rõhuasetused koolieelses üldhariduskoolis:

Image
pilt-2