Vaegnägijatele

Pakume eriolukorras distantsõppeks lasteaia- ja kooliõpetajale ning jalgratturite koolitajatele võimalusi liiklusteemade käsitlemiseks läbi erinevate õppetegevuste.

Lehe ülesehitusel oleme arvestanud:

 • koolieelsete lasteasutusega
 • kõikide kooliastmetega
 • jalgratturite koolitajatega

Koolieelsele lasteasutusele

Kirjastus Mauruse ideekalendris on ilmunud kaks artiklit – „Liikluses, meelega“ ja „Millest räägib liikluskeskkond?“, mis aitavad avada liikluskeskkonna „lugemist“ ja arusaamist lapse silmade läbi. Artiklite lõpus on mängud ja töölehed, mida saate välja pakkuda vanematele lastega kodus mängimiseks.

Transpordiametil on koostöös MTÜga Aga Mina valminud veebipõhine õpikeskkond Aga mina liiklen ohutult. Õpikeskkond on mõeldud väikelaste vanematele ja nendega tegelevatele õpetajatele. Õpikeskkonnas on kolm 360° liiklusohutuse virtuaaltuuri, kus keskendutakse järgnevatele teemadele: liiklusohutus lasteaia- ja kooliteel, koduõues ning sõidu- või raudteeületusel. Veebilehel ringi vaadates ja erinevaid meediaid kasutades, on teil, õpetajad, võimalik saada olulist informatsiooni ja anda distantsõppena vanematele ülesandeid koos lapsega vaadelda erinevaid liiklussituatsioone ja arutleda ohutu liikemise teemadel.

Siin on Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilaste mõned ideed, mis ülesandeid õpikeskkonnale toetuvalt anda:

Annemari Raudseping Haapsalu Vanalinna Lasteaiast Tõruke on koostanud põneva bingomängu linnakeskkonnas elavatele lastele, kasutamiseks nii õppekäikudel kui ka praegu kodudes distantsõppe ülesandena. Juhised leiate töölehelt.

Samuti on meie kodulehelt leitavad värvimislehedmida saab arvutis värvida ning endale soovi korral välja printida. Kuna piltidel on erinevad liiklussituatsioonid, on see hea võimalus lapsel koos vanemaga vaadelda pildil kujutatud keskkonda ning tuua välja ohud või õige käitumise viisid.


Üldhariduskoolile

Esimene ja teine kooliaste

Kirjastus Mauruse ideekalendris on ilmunud kaks artiklit – „Liikluses, meelega“ ja „Millest räägib liikluskeskkond?“, mis aitavad avada liikluskeskkonna „lugemist“ ja arusaamist lapse silmade läbi. Artiklite lõpus on mängud ja töölehed, mida saate välja pakkuda vanematele oma lastega kodus mängimiseks.

Annemari Raudseping Haapsalu Vanalinna Lasteaiast Tõruke on koostanud põneva bingomängu asulas elavatele lastele, kasutamiseks nii õppesõitudel kui ka praegu kodudes distantsõppe ülesandena. Juhised leiate töölehelt. 

Krista Kinkar on välja töötanud töölehtede kogumiku liiklusteema lõimimiseks erinevatesse ainetundidesse. Need töölehed on väga hästi kasutatavad nii I kui ka II kooliastmes.

Ühe võimalusena pakume värvimislehti, mida saab arvutis värvida ning välja printida. Kuna piltidel on erinevad liiklussituatsioonid, on see hea võimalus õpilasel kas koos vanemaga või iseseisvalt vaadelda pildil kujutatud keskkonda ning tuua välja ohukohad, õige käitumise viisid jms sõltuvalt sellest, millise ainega (eesti keel, inimeseõpetus jne) soovite tegevust seondada. Õpilased saavad teha oma värvitud lehest foto ning laadida üles nt Padletisse.

Samuti saab õppes kasutada memoriini  või ristsõna liiklusmärkide õppimiseks ja jalgrattaga sõitmise oluliste põhitõdede üle kordamiseks. Või hoopis panna kokku pusle ja kirjeldada, mis pildil oleval liiklussituatsioonis toimub ning koostada näiteks viie punktiga meelespea – mida tuleb pildiga sarnases keskkonnas liigeldes meeles hoida.

Koolitee ohutuse teema käsitlemisel on abiks see tööleht: 

Kooliteel ohtlike ja ohutute kohtade kaardistamiseks võib kasutada kaardirakendust ja selle juurde kuuluvaid töölehti. Küsi vajadusel kaardirakenduse kasutamisel abi. Rakendusega aitab tutvuda kasutusjuhend. Õpetajatele soovitame enne keskkonna kasutamist lugeda ka artiklit „Millest algab ohutu(m) koolitee?“.

Transpordiametil on loodud kahoot.com keskkonnas mitmeid veebipõhised liiklusohutuse mänge. Liikluse kahoot mängude mängimiseks peab omama selles keskkonnas kontot. See annab võimaluse otsida märksõna Liiklusviisakus või meie kasutaja Liiklusohutus abil loodud mängud üles. Kontot saate luua ja vaadata keskkonda tutvustavat videot siit: https://kahoot.com.

Oru Kooli õpilane Grete Edasi on loonud Quizlet keskkonnas liiklusteemalise mängu.Juhendi, kuidas Quizleti kasutada, leiab SIIT.

Eesti Maanteemuuseum vahendab liiklemise ajalugu uuenduslikus võtmes, olles külastajate innustaja, teenäitaja ja õigete liiklushoiakute kujundaja. Koht, kus tee elab! Eesti Maanteemuuseum on koondanud füüsilise külastuse alternatiiviks seitse diginäitust (Tervist jalgrattast – jalgratta lugu, peata kanana liikluskeerises, JAWA 90, killukesi autokultuurist, 90 aastat esimeste teehöövlite jõudmisest Eesti teedele, 13 silda – tagasivaateid sillaehituse suurprojektile, teede lagunemise aeg), millega ekraani taga tutvuda https://www.maanteemuuseum.ee/diginaitused.

Transpordiamet on loonud õppevahendi „Liikluspilt“, kus on kujutatud liikluskeskkonda nii asulas (valge ajal) kui ka asulast väljas (hämaras). Liikluspildil on kujutatud erinevad liiklusvahendid, liiklejatüübid ja liiklussituatsioonid. Pilti saab kasutada erinevates ainetundides ülesannete andmiseks. Näiteks kirjanduses saab Liikluspildi põhjal koostada jutukesi või liiklusalaseid luuletusi. Luuletuse koostamisel võib anda ka ülesande kasutada erinevaid liiklusalaseid sõnu nagu nt helkur, rula, ema, kass, foor, buss ja pall. Ajalootunnis on hea võimalus lasta õpilastel uurida liiklusvahendite loomist ning arengut läbi ajaloo kasutades selleks spetsiaalset töölehte.

Loodusõpetuses saavad õpilased kirjutada, mis oleks erinevatel aastaaegadel pildil teisiti ja millega peaksid liiklejad siis arvestama. Eesti keele tunnis saab Liikluspildi põhjal lasta koostada liht- ja koondlauseid. Veel võib otsida pildilt kümme kõige pikemat nimi- ja/või tegusõna ning poolitada need. Liikluspildi põhjal võib koostada ka ristsõna. Veel oleme loonud:

 • töölehe (ja  vastused) jalgratturikoolituse toetuseks
 • töölehe õige-vale väidetega (ja vastused)
 • töölehte (ja vastused), mida saab kasutada inglise või vene keele tunnis.

12-osalise lastesarja Märka märki” ristsõna abil on võimalus olulisi liiklusteemasid korrata (nt liiklustunnis). Ristsõna on üles ehitatud nii, et õpilane peaks läbi vaatama saatesarja osad: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 12.

Siinkohal tuletame meelde, et Transpordiameti poolt on igale 1. klassi õpilasele mõeldud Liiklusaabits, mis sobib suurepäraselt toimetamiseks ka 2-3. klassis. Aabitsal on kaasas ka juhend õpetajale.

 

Kolmas ja neljas kooliaste

Distantsõppena on väga hea võimalus õpilastega kasutada koolitee kaardistamise infosüsteemi või selle juurde kuuluvaid töölehti. Koolitee kaardistamise infosüsteemi kasutamine on üks võimalus, kuidas mitmekesistada õppetööd ning tegeleda liiklusteemaga loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks mitte ka nt matemaatika, füüsika või muudes tundides. Küsi vajadusel kaardirakenduse kasutamisel abi. Rakendusega aitab tutvuda kasutusjuhend. Õpetajatele soovitame enne keskkonna kasutust lugeda ka artiklit „Millest algab ohutu(m) koolitee?“.

Koostöös Teadusteater Kvarkiga oleme füüsikatundidesse loonud õppeklipid „Liiklusest nii ja teisiti” ja seda koos töölehtedega. 22 erinevat töölehte on seotud nii liiklusohutusega kui ka füüsikaga liikluses ning neid saab lahendada eelneva materjali läbimisel ja video vaatamisel.

Kahoot.com keskkonnast leiab mitmeid veebipõhised liiklusohutuse mänge. Loodud kahoot mängude mängimiseks pead selles keskkonnas kontot omama. See annab võimaluse otsida märksõna Liiklusviisakus või meie kasutaja Liiklusohutus abil loodud mängud üles. Kontot saad luua ja vaadata keskkonda tutvustavat videot: https://kahoot.com.

Oleme koondanud põhiliselt liikvel olevad müüdid alkoholi tarbimisest. Palu õpilastel (nt keemiatunnis) abimaterjalideta vastata müütide töölehel esitatud küsimustele.

Seejärel saate koos või eraldi üle vaadata müütide vastused ning teema üle pikemalt arutleda. Soovitame kinnistamiseks vaadata ka infoklippe (eesti ja vene keeles).

Kummutame rööprähklemise müüdi. Palu õpilastel tähelepanelikult vaadata infoklippi, seejärel täita töölehel olevad lüngad ilma videot tagasi kerimata. Lõpuks võib puuduolevad lüngad täita ka uuesti klippi kasutades. Arutlege probleemi üle nii kergliikleja (jalakäija ja jalgrattur) kui ka sõidukijuhi vaatekohast.

Tihtipeale ei suuda me vahemaid reaalselt oma silmaga hoomata. Peatumisteekonna illustreerimiseks oleme koostanud tööjuhendi, mida õpilane üksi või ka koos vanematega katsetada saab.

Eesti Maanteemuuseum vahendab liiklemise ajalugu uuenduslikus võtmes, olles külastajate innustaja, teenäitaja (teeviit) ja õigete liiklushoiakute kujundaja. Koht, kus tee elab! Eesti Maanteemuuseum on koondanud füüsilise külastuse alternatiiviks seitse diginäitust (Tervist jalgrattast – jalgratta lugu, peata kanana liikluskeerises, JAWA 90, killukesi autokultuurist, 90 aastat esimeste teehöövlite jõudmisest Eesti teedele, 13 silda – tagasivaateid sillaehituse suurprojektile, teede lagunemise aeg), millega ekraani taga tutvuda https://www.maanteemuuseum.ee/diginaitused.


Materjalid jalgratturite koolitamise toetamiseks

Paljud koolid tegelevad lisaks tavapärasele õppetööle ka noorte jalgratturite koolitamisega. Siinkohal toome teieni mõningad kasulikud viited ja materjalid, mida saab kasutada distantsõppel.

Teemade käsitlemiseks või kordamiseks saate kasutada alljärgnevaid materjale:

 • Valged harjutustestid (mõne küsimuse ja vastuse sõnastust on muudetud märts 2020).
 • Teematestid/tunnikontrollid (vt alt poolt „teemakontroll“). Juhend, kuidas lahendada pdf-s liiklusteste ja vajadusel õpetajale edastada. 
 • Harjutus- ja teematestidest võetud küsimused veebis harjutamiseks on leitavad SIIT.
 • Erinevaid töölehti leiate SIIT.
 • Jalgratturi liiklusreeglid ja ratturi põhilised liiklusmärkide tähendused leiad SIIT.
 • Lastesari „Märka märki“ – soovitame kindlasti vaadata kõiki osasid, kuna noored ratturid on ka aktiivsed jalakäijad.
 • Kahoot keskkonnas on loodud avalikud kahoodid järgmiste nimedega: Jalgratturi koolitus – mõisted ja reeglid; Jalgratturi koolitus – hoiatusmärgid, eesõigusmärgid; Jalgratturi koolitus – keelu- ja mõjualamärgid, kohustusmärgid (täieneb jooksvalt).
 • Quizlet keskkonnas on liiklusõpetaja Juta Tarmak-Vend loonud Maanteeameti materjalide põhjal liiklusteste. Õpetaja saab teha live-mängu, aga saab määrata lahendamiseks ka pikema aja jooksul.

Uued töölehed:

 • Kergliiklusteel liiklemine – hindamine (ja vastused)
 • Liiklemine ristmikul hindamine (ja vastused)
 • Liikluspildi põhjal oleme loonud töölehe (ja vastused) jalgratturikoolituse toetuseks, töölehe õige-vale väidetega (ja vastused)
 • Liiklusmärgid (ja vastused)
 • Täheruudustik (ja vastused)