Vaegnägijatele

Liikluskasvatus koolieelses lasteasutuses on igapäevane, üldisesse õppe- ja kasvatustegevusse lõimitud väärtuskasvatus. Transpordiameti ennetustöö osakonna oluliseks prioriteediks on olnud õpetajate tegevuse igakülgne toetamine. Käesolev liikluskalender on üks abivahend õpetajale oma rühmas liikluskasvatuse läbiviimiseks.

Image
Liikluskalender 2022-2023

Kalendri kasutamiseks abitekstid:

Kuidas liikluskalendrit kasutada?

Iga kalendrikuu on konkreetse liiklusteema ja -sõnumiga. Igale kuule eelneb õpetajale suunatud vaheleht, mis on abiks liikluskasvatuse planeerimisel ja läbiviimisel. Siit leiab häid ideid igapäeva tegevustesse ja mängudesse liiklusteema lõimimiseks. Lisaks on iga kuu juures teema ilmestamiseks pilt, mille juurde on liiklusteemaliseks kohandatud ka üks tuntud vanasõna või kõnekäänd. Samuti on iga kuu lehe all servas koht kuhu lastega koos kirja panna selle kuu olulisim liiklusreegel: 

Image
Asset-7-300x41

 

Vanasõna või kõnekäänd – iga konkreetse kuu osa on seotud liikluskalendris kohandatud liiklusteemalise vanasõnaga. Soovitus vanasõnade kasutamiseks: nt lastega korrata vanasõna vabal hetkel või hommikuringis. Mõtestada, mida tähendab õige vanasõna (rahvatraditsioonid) ja mida ütleb kohandatud vanasõna oma sisuga tänapäeva liikluse kohta.

Image
Asset-8-e1533656544457

Selle märgi juures on esitatud kuu liiklusteemaga seotud märksõnad ja teemad, mida võiks käsitleda antud kuu jooksul. Need teemad tulenevad eeldatavatest õpitulemustest. Iga kuu liiklusteemade (sh raudteeohutuse) käsitlemiseks on tõhusaks abivahendiks õpetajaraamat. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” ohutuse alateema õpetajaraamat alusharidusele liiklusohutuse teema sisaldab mõisteid, olulisi teemasid, taustainfot ja soovitusi õppekäikudeks ning muid lisamaterjale. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” ohutuse alateema õpetajaraamat alusharidusele liiklusohutuse teema sisaldab mõisteid, olulisi teemasid, taustainfot ja soovitusi õpekäikudeks ning muid lisamaterjale. Õpetajaraamatu terviktekst on üleval liikluskasvatuse kodulehel. Lehel on õpetajaraamatutest välja toodud üldine osa ja liiklusohutuse teemaga seonduvad õpitulemused, taustinfo ning ülesanded eraldi alushariduse ja kooliastmete kaupa (vasakul menüüribal). Lisaks on veebi vahelehtedel all  otseviited olulisele taustinfole, õpitulemustele jne.

Oluline on lastega koos arutada konkreetse aastaaja, reaalse elu juhtumiste, nädala teema jm taustal näiteks kuu liiklusteemat hommikuringis. Väga hea, kui nädalakava planeeringus toetab seda tegevust ka mõni uurimus , mängukeskkond või õppekäik. Häid ideid ja kogemusi erinevate liiklusteemade käsitlemiseks võid leida tudengite väljatöötatud näidisnädalakavadest.

Image
Asset-9

Selle märgi juures on esitatud igasse kuusse soovituslik õppetegevus, katse või mäng. Laps õpib ja harjutab tulevaseks eluks just mängu kaudu. Seepärast on ka liikluskasvatuses õpetajal oluline kasutada mänge sihipäraselt  õppe-eesmärkide saavutamiseks, ning luua liiklusteemas lapse arengut toetav keskkond. Kuidas liiklusteema on „märkamatult kohal” rühmas loodud mängunurkades? Näiteks lugemisnurgas võiksid olla temaatilised raamatud, kas eakohased soetatud raamatud või laste ja vanematega koostöös kokkupandud oma liiklusraamatud. Kuidas on liiklusmängude planeerimisel arvestatud aastaaegade ja nendest tulenevat erisustega? Näiteks on loomulik, et sügisel pimedama aja saabumisel ilmuvad poemängu müügile helkurid ning kodumängus on ka nukkudel helkurid riiete küljes. Läbi selliste rollimängude saab õpetaja suunata lapsi harjutama kasutama teadmisi ja oskusi oma tulevaseks ohutuks käitumiseks liikluses. Omal kohal on muidugi ka igasugused tähelepanu ja keha tunnetust arendavad liikumismängud ning liiklusalaste teadmiste omandamist toetavad õppemängud, mida õpetaja saab valida nädalakava koostamisel nädalateemat arvestavalt.

Image
Asset-10

Selle märgi juures on ideed ja tegevused vanemate ja lastega koostöö arendamiseks. Vanem on õpetajale koostööpartner. Väga oluline on jagada vanematega vastutust lapse arengu toetamisel, küsides vanemate arvamust, tutvustades neile iganädalaselt kavandatavaid õppetegevusi ning kaasates neid aktiivsemalt õppeprotsessi ja lapse arengu vaatlemisse. Lapse arengu vaatluste läbiviimisel on vanemate kaasabi lapse liikluskäitumise osas hädavajalik. Õpetajal on lapse liikluses toimetuleku osas keeruline individuaalseid vaatlusi läbi viia (nt kas ta jääb enne sõiduteed seisma), kuid lapsevanem saab õpetaja juhendamisel seda tehes head tagasisidet oma lapse toimetulekust liikluses. Samuti saab vanem lapsega liikluses olles täiendavalt vajalikele aspektidele tähelepanu pöörata.

Koostöö on efektiivseim, kui nii õpetajad kui vanemad jagavad ühiseid põhiväärtusi ja on järjekindlalt headeks eeskujudeks. Liikluskasvatuse korras on sätestatud, et õpetaja on liikluskasvatuses ka vanemate juhendaja: jagage neile näpunäiteid oma lapse arendamiseks, looge võimalusi lapsele ja vanematele koos õppimiseks ning vajadusel korraldage temaatilisi sündmusi või koolitusi, kaasates eriala spetsialiste ka väljastpoolt lasteasutust. Vanematele tuleb järjepidevalt meelde tuletada nende eeskuju mõju oma lapse hoiakute ja liikluskäitumise väljakujunemisele. Samuti ei tohi unustada vanemate tunnustamist ja kiitmist.

Image
Asset-11

Selle märgi juures on välja toodud, milliseid lapse arengu eeldusi aitavad teemade käsitlemised ja soovituslike tegevuste läbiviimised saavutada. Haridus- ja Teadusministeerium ja ametiteülese töögrupi 2016. aastal välja töötatud õpitulemustega on võimalik tutvuda kodulehel.

Image
Asset-1

Selle märgi juurde saab planeerida ja kirja panna eesmärgid, tegevused, mängud, üritused, mida oma rühmas konkreetsel kuul läbi viia.

Kalendri all paremal nurgas on vihjeid meie tellimiskeskusest tellitavatele tasuta materjalidele ja liikluskasvatust toetavatele veebikeskkondadele. 

Täiendavad võimalused oma lasteaias liikluskasvatuse mitmekesistamiseks:

Image
Imavere-Lasteaed-Mommi-foto-300x225

 

Lasteaia liiklusharidusalane peamine eesmärk on lapse ettevalmistamine iseseisvalt ja grupis jalakäijana liiklemiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on tähtsal kohal pidev kordamine ja praktiline harjutamine võimalikult reaalses keskkonnas: lasteaia õuealale loodud liikumisväljakul või teisaldatavate liiklusvahendite liiklussituatsioonide simuleerimise abil. Transpordiameti toel on võimalik igal lasteaial soetada oma asutusele teisaldatav õppevahendite komplekt Liiklusvanker, mille abil saab nii õuealale laste väljas mängimise ajaks kui ka siseruumides luua erinevaid õppimiseks olulisi liiklussituatsioone. Antud vahenditele on loodud ka õppemetoodiline materjal.

Lapse arengu iseärasustest liikluses toimetulekuks on kirjutanud Esko Keskinen oma raamatus „Lapsed ja noored liikluses”, mille eestikeelset tõlget saad lugeda liikluskasvatuse lehelt.