Vaegnägijatele

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” eesmärk ja kujundatavad pädevused kooliastmeti.

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid.

allikas: http://www.hm.ee/index.php?0511287

Sellelt lehelt saad lugeda täpsemalt liikluse alateema II kooliastme õpitulemuste hindamisvahendi kohta:

https://www.ht.ut.ee/et/haridusuuenduskeskus/tagasisidevahendid

2015. aastal analüüsisid Tartu Ülikooli Haridusinstituudi õppejõud koos üliõpilastega hindamisvahendi ja seda täiendavate ülesannete efektiivsust. Uuringu raporti, liikluskäitumise küsimustiku ja täiendavate liiklusülesannetega saad tutvuda siin:


Ülesanded

 


Materjalid vene keeles:

Liikluse alateema II kooliastme õpitulemuste venekeelse hindamisvahendi kasutusjuhendi leiad siit:

Liikluse hindamisvahendi õpilastele leiad siit:

Samuti on vene keeles saadaval õpetajate endi ideed liikluskasvatuse lõimimiseks erinevatesse ainetundidesse. Tutvu ning lae see alla siit: