Vaegnägijatele

Siit leiad olulist infot, kes võivad jalgratturite koolitust läbi viia, kuidas planeerida koolitust, nõuded koolituse läbiviimiseks, õppe kestus ja korraldus ning koolituse näidistööplaani.

Kes omavad õigust koolitust läbi viia?

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi õpetaja peab olema vähemalt 21-aastane ja omama mis tahes mootorsõidukijuhiluba.

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi koolitust võivad läbi viia:

 • koolieelsed lasteasutused; 
 • põhikoolid; 
 • gümnaasiumid; 
 • kutseõppeasutused; 
 • huvikoolid; 
 • mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavad koolitajad ning organisatsioonid, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub jalgratturite koolitus;
 • üksikkorras võib jalgratturit ja pisimopeedijuhti koolitada lapsevanem.

(Allikas: liiklusseadus § 149)

Nõuded koolituse läbiviimiseks

Jalgratturite koolituse läbiviimise aluseks on koolituse läbiviimise tööplaan. Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutuks liiklemiseks ettevalmistamiseks vajalike teemade loetelu ja minimaalne õppemaht on toodud määruse lisas 4.

Koolitaja peab:

 • omama õppedokumentatsiooni, mis sisaldab jalgratturi õpetajate ja koolitusel osalevate õpilaste nimekirja, kursuse alguskuupäeva ja kestust ning õppekava alusel koostatud tööplaani; 
 • omama sõiduväljakut või -platsi või selle kasutamise võimalust sõiduõppe läbiviimiseks; 
 • omama õpperuumi või selle kasutamise võimalust; 
 • tagama tehniliselt korras jalgratta; 
 • tagama sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks vajalike vahendite olemasolu; 
 • tagama teooriaõppe läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja tarvikute olemasolu.

Koolitaja, lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja peab õppesõidul tagama õpilase ohutuse ja nõuetele vastava jalgratturikiivri kasutamise ning sobivas suuruses ohutusvesti kandmise.

Sõiduõpe liikluses toimub õpetaja, lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja saatel ja vastutusel.

(Allikas: MKM ministri määrus 14.06.2011 määrus nr 43 § 7)

Õppe kestus, maht ja korraldus

 • koolitus peab kestma vähemalt üks kuu;
 • rahulikus tempos saab teemad läbi töötada 35 kuu jooksul, ideaalne on sügisest kevadeni kestev koolitus või liiklustund;
 • kursuse minimaalne kestus on 20 akadeemilist tundi, millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilise sõiduõppe tunnid (koolituse min mahu sisse on arvestatud lapse kohta ka 1 ak t teooria ja 1 ak t sõidueksamiks);
 • programm tuleb koolituskursuse läbiviimise ajavahemikule ära jaotada ühtlaselt ja õpilasele jõukohaselt.

Tööplaan:

Iga õpetaja koostab ise tööplaani vastavalt määruses antud teemadele, kuid teemale pühendatav aeg/maht sõltub piirkonna iseärasustest, kus laps igapäevaselt liigub. Tööplaani koostamisel esimest korda võib kasutada näidist:

Ülioluline on lapsevanemaid kaasata liiklusõppe protsessi.

Soovituslik tegutsemiskava koolituse planeerimisel

Soovitame alustada koolitusega juba õppeaasta alguses septembrisoktoobris. Koolitusel käsitletavaid teemasid on palju ning nende omandamiseks on vaja rahulikus tempos teemadeke keskenduda. Selleks, et koolitus oleks võimalikult tõhus, on oluline kodune toetus. Oluline on koolituse läbiviimise teema tõstatada sügisesel lastevanemate koosolekul ning selgitada välja lapsevanemad, kes saaksid panustada (nt praktiliste sõidutundide läbiviimisega) või oma erialaste teadmistega liiklusvaldkonnas. 

Enne koolituse algust peavad nii laps kui lapsevanem täitma jalgratturi juhiloa taotlusvormi (alus: liiklusseadus § 151 lg 4), mis on aluseks koolile lapsele juhiloa väljastamiseks eduka eksami sooritamise korral. 

Koolitust reguleerivad mitmed õigusaktid – neist olulisimad on:

 • Määrus – Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.06.2011 määrus nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile“. Koolituse õppekava leiate määruse lisast 4; 
 • Jalgratturite koolitajale kehtestatud nõuded ja juhi liiklusreeglid on sätestatud Liiklusseaduses; 
 • Mahukas liiklusmärkide ja teekattemärgiste teema on sätestatud Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele.

Täiendavalt tutvuge ka:

Koolituse läbiviimisel tuleb vormistada omajagu dokumente. Oleme koostanud näidisdokumendid, mida võite lahkesti aluseks võtta ja oma ära nägemise järgi täiendada. Dokumentide loetelu soovituslikus järjekorras:

Sisustage vähemalt 12 akadeemilist teooriatundi klassiruumis teemadega (lisaks 1 ak t teoorieksamiks):

 • põhimõisted liikluses (liiklejad, liikluskeskkond), vähekaitstud liiklejad, liiklusviisakus;  
 • sõidutee ületamine jalakäija või jalgratturina, teiste liiklejatega arvestamine;  
 • tehniliselt korras jalgratas, kiiver, enda nähtavaks tegemine liikluses;  
 • jalgratturi käemärguanded, jalgratturi asukoht teel (sh grupis sõitmine);
 • sõit linnas, maanteel, kergliiklusteel (ratturi asukoht teel);
 • vasak- ja tagasipööre, ümberpõige;
 • ühissõidukitega arvestamine;
 • samaliigiliste teede ristmik (parema käe reegel), ringristmik;
 • sõidukiirus, peatumine, parkimine;
 • sõidueesõigus;
 • liiklusmärgid, teekattemärgised;
 • foorid, reguleerija märguanded;
 • raudteeohutus;
 • enda nähtavaks tegemine (päevasel ja pimeda ajal sõitmine);
 • muud ohtlikud olukorrad liikluses jalgratturile.

Sisustage vähemalt 6 akadeemilist tundi sõiduõpet teemadega (lisaks 1 ak t sõidueksamiks lapse kohta):

 • jalgratta tehniline seisukord, kiivri õige kasutamine;
 • sõiduõpe platsil (tasakaal, kiirus, pöörded, käemärguannete harjutamine);
 • sõit liikluses (õuealal, vähese liiklusega või asulavälisel teel) või imiteeritud liiklusega platsil;
 • sõitmine erioludes (seda võib käsitleda ka klassiruumis) – ilmastik, libedus, erinevad teekatted, raudtee rööbaste ületamine jms.

Sõiduõpe reaalses liikluses on lastele kõige olulisem, sest siis saavad nad teooriat praktikas rakendada. Harjutamine teeb meistriks ning harjutamisest kujunevad välja korrektsed liikluskäitumise harjumused.

Tellige vajalikud õppematerjalid Transpordiameti tellimiskeskusest. Soovitame koolituse läbiviimise aluseks võtta õppematerjali:

Viige õpe läbi vastavalt tööplaanile. Vajadusel lisage lisatunde, kui mõned teemad on lastele raskemini omastatavad. Koolituse minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi, see jaguneb järgevalt:

 • vähemalt 12 ak t teoreetilist tundi ja 1 akad tund teooriaeksamiks; 
 • vähemalt 6 ak t praktilist tundi ja 1 tund sõidueksamiks. Sõidueksam jaotub lapse kohta kaheks – platsi harjutused 10 min ja sõit õuealal, madala liiklussagedusega tänaval või sõit imiteeritud liiklusega platsil 25 min. 10 min kulub rattakontrollile enne sõidu alustamist ja turvavarustusele (vajadusel kiivri reguleerimine, enda nähtavaks tegemine, korrektsed jalanõud);

Kaasake praktiliste tundide läbiviimisele kindlasti lapsevanemaid. Mida rohkem saavad lapsed harjutada praktilist sõitu, seda rahulikuma südamega saame lubada lapsed iseseisvalt sõiduteele sõitma. Igale lapsele on ettenähtud minimaalselt 6 akadeemilist tundi praktiliseks sõiduks. 1 tund on planeeritud sõidueksamiks. Õppegrupi suurus sõiduõppel reaalses liikluses on kuni 5 last, keda peab saatma vähemalt 2 lapsevanemat. 

Osalege võimalusel Transpordiameti läbiviidavatel jalgratturite koolitajate koolitustel.

Liituge projektiga Jalgratturikoolituse toetamine koolides. Kui kool korraldab õpilastele tasuta jalgratturikoolituse, siis saab kool saab taotleda Transpordiametilt 12,50 eurot lapse kohta, kes jõuavad koolituse läbimisel teooriaeksamile.

Viige läbi eksam ja kandke andmed jalgratturi juhilubade andmebaasi.