Vaegnägijatele

Hea õpetaja!
Oleme siia koondanud soovitused ja vahendid, mis aitavad kaasa ohutumale bussisõidule.

Laste sõidutamisel on peamisteks märksõnadeks kokkulepped bussifirma ja -juhiga, korras buss, kinnitatud turvavööd ning eelnevad ohutu bussisõidu teemalised õppetegevused lastega.

Soovitused bussi tellimiseks ja bussisõidu korraldamiseks

Transpordiamet soovitab haridusasutusel asutuse siseselt kokku leppida ühtsed põhimõtted õppereiside ja ekskursioonide korraldamiseks. Asutuses võiks tegeleda üks kogemustega spetsialist õppereisideks ja ekskursioonideks (edaspidi reis) bussi tellimise korraldamise või tellimise nõustamisega. Spetsialist selgitab välja kohapealsed busside kasutamise võimalused ja nõuded, mis on haridusasutuses või vallas kehtestatud veoteenuse tellimisele.

Kui haridusasutus korraldab ise bussi tellimist, siis hinnapakkumise küsimiseks selgitada välja teenust osutavad ettevõtted, kes omavad vajadusele ja nõuetele vastavaid busse.

Ametliku informatsiooni ettevõtete kohta leiab riiklikust majandustegevuse registrist. Valides avalehelt ettevõtja otsing ja märkides tegevusalaks sõitjatevedu, siis avaneb sõitjateveo õiguse saanud ettevõtete loetelu ja andmed  ettevõtte aadressi, kontaktide ning sõitjateveol kasutada lubatud sõidukite tegevuslubade andmetega, sh sõidukite registreerimismärkide numbrid.

Tellitava bussi põhiandmetega (vanus, tehnoülevaatuse läbimine, kindlustuse olemasolu, istekohtade arv, liiklusregistris arvel olek ja muude andmetega) saab tutvuda Transpordiameti e-teeninduse leheküljel

Valiku tegemisel soovitame võtta kontakt sõitjateveo ettevõtte esindajaga ja täpsustada üle:

 • tellimise võimalus ja tähtajad
 • tasumisega seotud tingimused
 • bussi ja bussijuhi sobivus laste veoks
 • töötavate turvavööde (eelistada kolmepunktivöösid) ja lasterühma märkide olemasolu
 • muud nõuded, mida lisatakse tellimise lepingule (nt kinnitus bussijuhi pädevuse kohta, enne bussi sõitjateveole saatmist bussi ja bussijuhi lepingu nõuetele vastavuse kontroll, sh bussijuhi kainust).

Lepingu sõlmimisel võib kasutada Transpordiameti tellimusveo näidislepingut, mida võib vastavalt vajadusele muuta ja täiendada, lisada marsruudi kirjelduse jms. 


Enne reisile minemist tuleb kokku leppida reisi korraldamise ja läbiviimise eest vastutavad ning lasterühma saatvad õpetajad ja saatjad (edaspidi saatjad). Koostada reisile minevate laste nimekiri koos kontaktandmetega.

Kui buss on tellitud ja leping sõlmitud, võtta ühendust reisi teenindava bussijuhiga ja täpsustada omavahelised kontaktid, arutada läbi reisi korraldamine, reeglid bussis, reisi marsruut, peatuskohad, ajagraafik ja ohutusnõuded.

Reisi alustamisel on saatjatel kohustus visuaalselt veenduda ja kontrollida, kas buss vastab kokkulepitud nõuetele:

 • tegemist on eelnevalt kontrollitud ja kokku lepitud bussiga
 • kõik turvavööd on töökorras
 • bussil on lasterühma märgid 
  Lasterühma-tunnusmärk
 • bussi rehvid ja tuled on korras
 • buss on puhas ja korras
 • armatuurlaual ei põle hoiatustulesid
 • bussi aknad on terved ja uksed sulguvad
 • bussis on esmaabivahendeid, tulekustutusvahendid ja ohu korral akna purustamiseks haamrid

Samuti veenduda, et bussi juhib lepinguga kokku lepitud pädevust omav bussijuht, bussijuht on kaine ja ei esine üleväsimuse tunnuseid

NB! Asulavälisel teel laste veoks kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid lapsi olla vastavalt istekohtade arvule. Sõidu ajal seismine on keelatud, istekohti peab jaguma igale sõitjale.

Kui eelnevad nõuded ei ole täidetud, võtta koheselt ühendust ettevõtjaga, kellega reisileping sõlmiti ja olukord lahendada. Kui on kahtlus, et rikutakse seadust teavitada olukorrast Transpordiametit, kes viib läbi kontrolli. Samuti võite tellitud vedudest Transpordiametit ennetavalt teavitada aadressil info@transpordiamet.ee. See annab Transpordiametile võimaluse paremini planeerida oma järelevalve tegevusi.


Abiks õpetajale

Bussi tellimise ja -sõidu meelespea” on abiks õppereiside ja ekskursioonide korraldamisel ning annab soovitusi ohutumaks bussisõiduks:

Liiklustarga bussisõitja meelespea“ on abiks õpetajale käsitlemaks bussiga sõitmise reegleid. Meelespea võib anda ka enne ekskursioonile minekut õpilasele koduseks ülesandeks, et seda koos vanemaga läbi arutada.


Eelnevad tegevused lastega

Oleme loonud erinevaid õppemänge ja töölehti, mille abil saab lastega käsitleda ohutu sõidu teemat. Õppemängud ja töölehed leiad SIIT.


Tegevused, mida teha, et sõit oleks ohutum

Kõik sõitjad peavad terve sõidu vältel istuma. Planeerige korralduslikud tegevused (nt piletite jagamine jne) enne või pärast bussisõitu, sõitmise välisele ajale, kui buss seisab. Oma istekohalt võib tõusta alles siis, kui buss on seisma jäänud. Tualetis tuleb käija enne sõitu või peatuste ajal.

Kõik sõitjad peavad turvavöö kinnitama õigesti: turvavöö horisontaalrihm peab jooksma üle puusa- ja vaagnaluu, mitte üle kõhu. Kolmepunkti turvavöö puhul tuleb jälgida, et selle diagonaalrihm jookseb õlanuki ja kaela vahelt üle rangluu, mitte üle kaela või õlast allpool. Turvavöö tuleb peale kinnitamist pingutada vastu keha ja vajadusel võtta selle alt ära paksud riided.

Lasteaialastel on seadusest (§ 36.(6)) tulenevalt kohustus sõita spetsiaalses turvaseadmes. Soovitame paluda lastevanematel võtta väljasõidu päeval kaasa laste turvaseadmed (nt istmekõrgendus). Kui seda tõesti ei ole võimalik teha, siis tuleb turvavöö diagonaalrihm asetada lühematel lastel selja tagant. Üle kaela jooksev turvavöö rihm võib liiklusõnnetuse korral tekitada lapsele tõsiseid vigastusi.

Laste sisenemisel ja väljumisel peavad bussil põlema ohutuled.

Bussijuht ja saatja peavad tagama laste turvalise bussi sisenemise ja väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse. Bussi eest ja tagant on tee ületamine ohtlik, kuna jalakäija jääb bussi varjus teistele juhtidele nähtamatuks. Ohutu on tee ületada peale seda, kui buss on ära sõitnud või eemalt, kus nähtavus on mõlemas suunas väga hea. Valju häälega rääkimine või muusika kuulamine segab juhti ning on keelatud.

Turvalist sõitu!