Vaegnägijatele

Jalgratturi eksamineerimise õigust omavad põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid ja Transpordiamet.

Jalgratturite koolitust, eksamineerimist ja juhilubade väljastamist reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile.

Jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimiseks moodustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eksamineerimise õigust omav asutus vähemalt kaheliikmelise eksamikomisjoni. Komisjoni liikmed peavad vastama määruses toodud nõuetele. Eksami tulemused tuleb protokollida. Näidis:

Eksamile lubamise tingimused:


(1) Teooria- ja sõidueksamit võib üldjuhul sooritada alates 10. eluaastast.

(2) Erandkorras võib eksamikomisjon lubada teooria- ja sõidueksamit sooritada lapsel, kes on läbinud jalgratturi koolituse ja kelle 10. sünnipäev saabub mitte hiljem kui 6 kuu jooksul. Juhiluba väljastatakse vanuse alammäära täitumisel.

(3) Jalgratturi juhiloa taotleja peab esitama eksamikomisjonile või Transpordiameti teenindusbüroole:

 1. õpilaspileti, sünnitunnistuse, ID-kaardi või passi;
 2. 1 (ühe) värvifoto suurusega 30×40 mm;
 3. 10–15-aastase lapse seadusliku esindaja kirjaliku nõusolek(taotlus) juhiloa saamiseks. Taotluse saab printida siit:

Eksam koosneb kahest osast teooriaeksamist ja sõidueksamist.


Teooriaeksam

 • Teooriaeksam sooritatakse kirjalikult või arvuti abil. Erandkorras, põhjendatud juhtudel võib eksamikomisjoni esimehe nõusolekul eksami sooritada ka suuliselt.
 • Teooriaeksam sisaldab küsimusi vastavalt määruse lisa 1 temaatikale ja arvule.
 • Eksami sooritamiseks on aega 30 minutit. Selle aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.
 • Sooritatud teooriaeksami tulemus on kehtiv kolm kuud alates eksami sooritamisele järgnevast päevast. Kui juhiloa taotleja ei soorita selle aja jooksul sõidueksamit, peab ta teooriaeksami uuesti sooritama.
 • Teooriaeksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 1 toodud nõuetest. Eksam loetakse sooritatuks, kui jalgratturi juhiloa taotleja vastab õigesti 13 küsimusele 15-st.

Sõidueksam

Sõidueksami esimese järgu ülesanded ja sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine täpsemalt määruse lisas 2.

 • Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami edukat sooritamist.
 • Sõidueksami sooritamisel peab taotlejal olema nõuete kohane kaitsekiiver ja nõuetele vastav sobivas suuruses ohutusvest.
 • Sõidueksam algab sõiduki ohutuse kontrolliga, mille viib läbi eksamineeritav iseseisvalt. Eksamineeritav peab oskama kontrollida ja hinnata sõiduki rehvide, pidurite ja signaalkella korrasolekut, tulede ja helkurite olemasolu ning vastavust nõuetele.
 • Sõidueksam võetakse vastu kahes järgus:
 1. eksami esimeses järgus kontrollitakse juhiloa taotleja sõiduki valitsemise oskust;
 2. eksami teises järgus kontrollitakse õuealateel, väikese liiklussagedusega asulateel või muus jalgrattaliikluseks ohutus kohas või imiteeritud liiklusega platsil juhiloa taotleja liikluses osalemise oskusi.
 • Sõidueksami marsruut lepitakse juhiloa taotlejaga kokku enne sõidueksami algust.
 • Liikluses läbiviidaval eksamil:
 1. peab eksamineerija tagama juhiloa taotleja igakülgse ohutuse;
 2. eksamineerija jälgib ja vajadusel saadab jalgratturi juhiloa taotlejat jalgsi, jalgrattal või muul sõidukil;
 3. kasutatakse juhiste andmiseks vajadusel sidevahendeid.
 • Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sooritama käesoleva määruse lisa 2 tabelis loetletud harjutused. Aega selleks on 10 minutit. Vea ilmnemisel on lubatud sõiduharjutuse üks korduskatse. Korduskatse ebaõnnestumisel loetakse sõidueksam mittesooritatuks.
 • Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav järgima liiklusreegleid, ohutut ja kaasliiklejaid arvestavat juhtimisstiili ning käitumisnõudeid. Aega selleks on 15–25 minutit.
 • Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 2  toodud nõuetest. Sõidueksam loetakse edukalt sooritatuks, kui tulemus vastab määruse lisas 2 toodud nõuetele.

Eksami tulemused ja eksamikomisjoni otsus protokollitakse ja protokoll allkirjastatakse kõigi eksamikomisjoni liikmete poolt ning vormistatakse juhtimisõiguse andmise otsus. Eksami sooritanud laste andmed tuleb sisestada jalgratturi juhilubade andmebaasi läbi Transpordiameti e-teeninduse. Seejärel väljastatakse eksamineerijale jalgratturi juhiloa blanketid.

Siit leiad tasulist jalgratturi koolitust ja eksameid läbiviivate autokoolide kontaktid: