Vaegnägijatele

Lasterühmas liikudes saab laps oma esimesed kogemused liikluses, jälgides saatjate tegemisi nii linnas kui asulast väljas. Esmatähtis on loomulikult lasterühma turvalisus. (Pildil Laagri Lasteaia lapsed teeületust ootamas.)

Image
LaagriLA

 

Lasterühma ettevalmistamine tänaval liiklemiseks

Enne lasterühmaga tänavale minekut tuleb iga kord meelde tuletada tänaval liiklemise reeglid. Rühmas või klassiruumis korratakse lastele üle, et tänaval liigutakse paarikaupa käest kinni hoides, keelatud on joosta ja rühmast lahku minna, sõiduteed ületatakse üheskoos saatja märguande peale ning kõik kuulavad saatjate sõna. Rühmas või klassiruumis lepitakse kokku ka see, kes kellega käsikäes käib. Seejärel suundutakse garderoobi riietuma. Õues, enne lasteaia väravatest väljumist, korratakse eelnevalt räägitu veel lühidalt üle.


Lasterühmaga tänaval liiklemise reeglid

Transpordiamet soovitab õpetajatel koolieelikute ja algklasside õpilaste rühmaga liikuda tänaval vähemalt kahe täiskasvanu saatel, kaks last kõrvuti. Üks saatja liigub rühma ees ning teine saatja rühma lõpus. Kõnnitee olemasolul peab lasterühm liikuma kõnniteel, selle puudumisel aga teepeenral, seejuures kahesuunalise liikluse korral eraldusribata tee vasakpoolsel teepeenral. Liikumiseks peab lasterühma esimene saatja valima trajektoori, mis on sõiduteest võimalikult kaugel. Rühma saatjad ise liiguvad seejuures sõidutee-poolses ääres. Valgustamata asulateel ning asulavälisel teel on lubatud lasterühmaga liikuda üksnes valgel ajal.

Vastavalt Liiklusseaduse prg 22(7) peab lasterühma saatja tagama ohutuse ja tal peab olema seljas ohutusvest.

Lastel on ohutusvestide kandmine soovituslik.


Reguleerija märguanded

Lasterühmaga tänaval liigeldes kujutab endast suurt ohtu sõidutee ületamine. Lisaks laste käitumisele tuleb lasterühma saatjatel arvestada ka sõidukijuhtide käitumisega. Lasterühma turvalisema teeületuse tagamiseks on rühma saatjatele antud liikluse reguleerimise õigus.

Liikluse reguleerimiseks kasutatakse reguleerija märguandeid:

  • üles tõstetud käsi – see on peatumismärguanne kõikidele liiklejatele;
  • küljele rõhtsalt välja sirutatud käsi või käed – see tähendab, et ükski liikleja ei tohi liikuda suunas, mis on risti reguleerija väljasirutatud käe või kätega. Kui reguleerija on pärast seda käe või käed langetanud, ei tohi liikuda liiklejad, kelle poole on reguleerija rind või selg;
  • viibe sõidusuunas – see on žest, mis julgustab reguleerija külje suunas liikuvaid sõidukijuhte sõitu alustama või jätkama.

Reguleerija võib anda ka muid liiklejale arusaadavaid märguandeid või suulisi korraldusi.

Reguleerija märguanded on kõikidele liiklejatele kohustuslikud. See tähendab, et lisaks sõidukijuhtidele peavad reguleerija korraldusi täitma ka jalakäijad, jalgratturid ja kõik teised liiklejad. Erandiks ei ole ka alarmsõiduki juhid. Reguleerija korraldusi peavad liiklejad täitma isegi siis, kui need on vastuolus Liiklusseadusega või liikluskorraldusvahendi nõudega, välja arvatud juhul, kui see ohustab isikute elu, tervist, vara või keskkonda. Samas ei tohi reguleerija ära kasutada talle antud õigusi, kõik korraldused peavad olema asjakohased ja õigustatud.

Reguleerija märguanne peab olema hästi nähtav ja üheselt mõistetav. Märguanne peab olema antud õigeaegselt, et juht ootamatu manöövri või kiiruse järsu muutmisega ei põhjustaks liiklusohtlikku olukorda ega segaks teiste liiklejate liiklemist. Reguleerija peab arvestama, et sõiduki peatamine nõuab nii aega kui ruumi. Mida suurem on sõiduki kiirus ja mass ning mida halvemad on ilmastikuolud ja sõiduki tehniline seisukord, seda pikem on sõiduki peatumisteekond.

Image
LaagriLA1

(Peatumismärguande andmine sõidukijuhtidele, Laagri Lasteaed)