Vaegnägijatele

Õpetamisel on oluline meeles pidada, et lapse/noore vanuse kasvades muutub nii iseseisvus liiklemisel, kui ka õpilaste rollid liiklejana.

Kuigi lisanduvad uued rollid (nt jalgratturina, pisimopeedijuhina jne), tuleb varasemaid liikleja rolle (näiteks jalakäija, sõitja) õppeprotsessis jätkuvalt käsitleda, lapse/noore east tulenevaid erisusi (näiteks valmidus riskida). Ohutuse teema õpetamisel on väga oluline käsitleda aastaajale sobivat temaatikat, iseloomulikke liikumisviise ning riske.

Lasteaiaealine laps osaleb liikluses täiskasvanuga koos (jalakäija, ühistranspordis ja autos kaassõitja), koolieelik valmistub iseseisvaks liiklemiseks jalakäijana (koolis käimine).

Liikluse alateema õpitulemused

Laps põhjendab turvalisust ja ohutust suurendavate vahendite (turvavöö, kiiver, peatugi ja helkur, käe- ja põlvekaitsmed) vajalikkust ja kasutab neid igapäevases tegevuses erinevates liikluskeskkondades.

 • teab, et lapsed peavad autos kasutama turvaiste;
 • kasutab autos sõites turvaiste;
 • teab, et helkuri kandmine aitab pimeda ajal end autojuhile nähtavaks teha;
 • jälgib täiskasvanu suunamisel helkuri olemasolu endal ja teistel;
 • teab, et kiiver on oluline kaitsevahend rattaga sõitmisel;
 • oskab kiivrit endale pähe panna.

Laps jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab ohutut käitumist oluliseks.

 • vaatleb õpetaja juhendamisel teiste käitumist liikluses;
 • eristab õiget käitumist valest jalakäija ja sõitja näitel;
 • kirjeldab võimalikke ohte liikluses oma liikumisviisist tulenevalt, sh oma koduteel (lasteaia ja kodu vahel);
 • teab hädaabinumbrit 112.

Laps/õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja ilmastikutingimustega/ keskkonnast tulenevate ohtudega, vajadusel sekkub teiste ohutuse tagamiseks.

 • kirjeldab võimalikke ohte jalakäijana erinevatel aastaaegadel;
 • teab jalakäija jaoks ohutuid teeületuse kohti erinevates liikluskeskkondades;
 • kirjeldab enda asukohta (ümbritseva suhtes);
 • orienteerub lasteaia õuealal;
 • valib jalakäijana tee ületamiseks ohutu koha;
 • väärtustab viisakust liikluskeskkonnas ( liikluse „tere” – pilkkontakt).

Laps/õpilane tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes  ning järgib liiklusreegleid erinevates liikluskeskkondades.

 • teab oma rühma ja lasteaia õueala reegleid, sh teab kuidas ohutult jalgrattaga lasteaia õuealal sõita;
 • teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda, sh lastegrupis;
 • järgib rühmas ja lasteaia õuealal kokkulepitud reegleid, sh jalgrattaga sõitmise osas;
 • järgib lastegrupis tänaval liigeldes kokkulepitud reegleid.

Laps/õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, eesti ja erinevate riikide liikluskultuuri olemusest ja liiklusohutuse tasemest.

 • kirjeldab enda ja oma pere liikumisviise.