Vaegnägijatele

Liikluskasvatus on riiklikus õppekavas läbiva teemana. Õpetajate toetuseks pakub Transpordiamet temaatilisi koolitusi.

Sihtgrupp: ühe asutuse pedagoogid, kindlasti peab koolitusel osalema asutuse direktor ja/või õppealajuhataja.

Koolituspäeva sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku lasteasutuse vajadustest ning kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt. Sellest tulenevalt peab lasteasutuses eeltööna kirjeldama olukorra lasteaias, tegema väljavõtte asutuse õppekavast, kirjeldama seniseid traditsioone ning kaardistama õpetajate ootused koolitusele.


Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi

Võimalikud teemad:
  • Liiklusohutus ja -kasvatus – mis see on ja milleks?
  • Lastega juhtunud õnnetused (missugused õnnetused juhtuvad, kirjeldused), paikkonna laste liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel haridusasutuses. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste ja koolieelse lasteasutuse õppekava tutvustamine)
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused Transpordiametiga. E-keskkonna tutvustus.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Lisaks eelpool nimetatud teemadele:

  • Liikluskasvatuse tegevuste kavandamine ja läbiviimine koolis: planeerimine, liikluskasvatuse teema lõimimine nädalakava tegevustesse; õppekäik ning lapse mäng ja liikluskasvatus; jalgratturikoolitus koolis
  • Koostöövõimalused eri asutustega: võrgustikutöö (õpetaja-vanem-OV- riigiasutused jne)
  • Transpordiameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine lasteasutuse tegevusse
  • Meeskonnatöö koolis
  • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine

Metoodika: lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid, praktilisi tegevusi (nt mäng) ja õppefilmide vaatamist. Koolitus on lasteasutustele tasuta.

Koolituse saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna ennetustöö osakonna eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.

Image
Word-Art