Vaegnägijatele

Liikluskasvatus on riiklikus õppekavas läbiva teemana. Õpetajate toetuseks pakub Transpordiamet temaatilisi koolitusi.

Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: ühe asutuse pedagoogid, kindlasti peab koolitusel osalema õppeasutuse juhtkonna esindaja.

Koolituspäeva sisu (teemad, rõhuasetus ja maht) pannakse kokku lasteasutuse vajadustest ning kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt. Sellest tulenevalt peab lasteasutuses eeltööna kirjeldama olukorra lasteaias, tegema väljavõtte asutuse õppekavast, kirjeldama seniseid traditsioone ning kaardistama õpetajate ootused koolitusele.

Võimalikud teemad:
  • Liiklusohutus ja -kasvatus – mis see on ja milleks?
  • Lastega juhtunud õnnetused (missugused õnnetused juhtuvad, kirjeldused), paikkonna laste liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel haridusasutuses. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste ja koolieelse lasteasutuse õppekava tutvustamine)
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused Transpordiametiga. E-keskkonna tutvustus.

Koolitus on tasuta!

Koolituse saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.


Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Lisaks eelpool nimetatud teemadele:

  • Liikluskasvatuse tegevuste kavandamine ja läbiviimine haridusasutuses: planeerimine, liikluskasvatuse teema lõimimine nädalakava tegevustesse; õppekäik ning lapse mäng ja liikluskasvatus; erinevad liikumisviisid
  • Koostöövõimalused eri asutustega: võrgustikutöö (õpetaja-vanem-OV- riigiasutused jne)
  • Transpordiameti liiklusohutustegevuste ja projektide lõimimine lasteasutuse tegevusse
  • Meeskonnatöö haridusasutuses
  • Lapsevanemate juhendamine ja kaasamine

Metoodika: lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid, praktilisi tegevusi (nt mäng) ja õppefilmide vaatamist. 

​​​​​​​Koolitus on tasuta!

Koolituse saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.

Image
Word-Art